Wprowadzone przez aolech@hprgroup.pl aolech@hprgroup.pl

Nabór wniosków na udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego

Szanowni Państwo. Informujemy, że w dniu dzisiejszym Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o. ogłasza nabór wniosków na udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego. Termin zakończenia naboru wyznaczony zostaje na dzień 17 stycznia 2018 r.   Komplet dokumentów, jakie Uczestnik projektu powinien złożyć ubiegając się o podstawowe wsparcie pomostowe finansowe obejmuje: wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (załącznik nr 6 Regulaminu), harmonogram rzeczowo-finansowy wsparcia pomostowego (załącznik nr 18 Regulaminu),… Czytaj więcej Nabór wniosków na udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego

Lista Rankingowa

Szanowni Państwo, poniżej publikujemy listę rankingową wniosków o przyznanie dotacji , które otrzymały pozytywną ocenę merytoryczną i tym samym zostały zaakceptowane do realizacji. Osoby te, zostaną zaproszone do podpisania umowy na otrzymanie dotacji. Wszyscy Państwo otrzymają w najbliższych dniach indywidualnie informacje o uzyskanym wyniku. UWAGA! Numery  wniosków na Podstawowej liście rankingowej są różne od numerów, które były nadane Formularzom rekrutacyjnym.  LISTA RANKINGOWA LISTA RANKINGOWA

TERMIN NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOTACJI

Szanowni Państwo, Wnioski o przyznanie dotacji wraz z niezbędnymi załącznikami (w tym biznesplanem) będą przyjmowane w Biurze projektu (ul. Górnych Wałów 7/27, 44-100 Gliwice) od 12 października do 09 listopada 2017 roku. Biznesplan wraz z szczegółowym zestawieniem towarów i usług przewidzianych do zakupienia ze środków wsparcia finansowego należ złożyć w dwóch egzemplarzach, pozostałe wytyczne dotyczące sposobu składania Wniosków znajdują się w §4 REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.