Zakończenie pracy Biura Projektu w Jaworznie

Szanowni Państwo.

Informujemy, że w dniu 15 lutego 2019 r. Biuro Projektu w Jaworznie zakończyło pracę.

Spowodowane jest to faktem, że zgodnie z harmonogramem realizacji projektu, w tym samym dniu Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o. zakończyła działania merytoryczne w projekcie.

Do końca bieżącego miesiąca prowadzone będą jeszcze działania zmierzające do całościowego rozliczenia udzielonego Państwu wsparcia.

Pytania i korespondencję w sprawie projektu proszę kierować bezpośrednio do pana Arkadiusza Mielczarka.

Dane teleadresowe:

Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o.
al. Powstańców Wielkopolskich 33
70-111 Szczecin

tel. 91 85 22 609
mail: a.mielczarek[małpa]zgd.com.pl

 

 

Zakończenie projektu.

Szanowni Państwo.

Informujemy, że w najbliższych dniach otrzymają Państwo informację dotyczącą konieczności zwrotu niewykorzystanych środków finansowych w projekcie.

Dlatego też prosimy o uważne sprawdzanie swojej poczty elektronicznej oraz korespondencji tradycyjnej.

Jednocześnie informujemy, że Biuro Projektu w Jaworznie zostaje zamknięte w dniu zakończenia projektu – czyli w dniu 15 lutego 2019 r. 

Po upływie tego terminu wszelkie spóźnione rozliczenia lub wyjaśnienia będą musiały być finalizowane w siedzibie Zachodniopomorskiej Grupy Doradczej Sp. z o. o. w Szczecinie.

 

Informacje dotyczące rozliczania w projekcie.

Szanowni Państwo.

Jak Państwo wiedzą, już niedługo nasz projekt dobiegnie końca. Cieszymy się, że udało nam się dotrzeć do tego momentu razem z Państwem i mam nadzieję, że będą nas Państwo wspominali dobrze.

Przed nami wszystkimi zostały jednak ostatnie działania w projekcie związane z jego rozliczeniem i zamknięciem.

W związku z powyższym informuję Państwa, że macie Państwo obowiązek dokonać rozliczenia wydatków w terminie 30 dni od daty zakończenia wydatkowania, poprzez:

 1. złożenie oświadczenia o wydatkowaniu wsparcia zgodnie z Wnioskiem
 2. złożenie szczegółowego zestawienia wydatków poniesionych w ramach przedłużonego wsparcia pomostowego;

Dokumenty powyższe prosimy składać w Biurze Projektu do dnia 21 grudnia 2018 r.

Następnie Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o. dokona szczegółowej analizy złożonej przez Państwa dokumentacji . Szacujemy, że prace te zostaną zakończone do końca stycznia 2019 r. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, czy oszczędności  związanych z wydatkowaniem przez Państwa środków, zostanie do Państwa skierowane pismo zawierające wezwanie do zwrotu niekwalifikowanej części środków wraz z opisem sposobu, jak tego dokonać oraz skorygowane zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis. Państwa obowiązkiem będzie przekazanie oszczędności/środków niekwalifikowanych na wskazane w piśmie konto w terminie 14 dni roboczych od daty odebrania pisma.

Proszę upewnić się więc, że w Biurze Projektu znajdują się aktualne dane umożliwiające kontakt z Państwem – numer telefonu, adres poczty elektronicznej i adres do korespondencji tradycyjnej, tak aby nic nie stawało na przeszkodzie płynnej wymiany informacji pomiędzy państwem i Biurem Projektu.

Po rozliczeniu przekazanych środków Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o. złoży tak zwany końcowy wniosek o płatność do Instytucji Pośredniczącej, która sprawdzi prawidłowość wydatkowania środków i zatwierdzi końcowe rozliczenie. W momencie, kiedy Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o. otrzyma potwierdzenie rozliczenia i zamknięcia projektu od IP, uruchomiona zostanie procedura zniszczenia złożonych przez Państwa w projekcie zabezpieczeń, o której zostaną Państwo poinformowani za pomocą tej strony oraz odrębnej korespondencji mailowej i tradycyjnej.

Szacujemy, że zakończenie projektu i zatwierdzenie końcowego wniosku o płatność nastąpi w okolicach czerwca 2019 r.

Przypominamy Państwu również, że:

 1. Uczestnik projektu zobowiązał się do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Proszę jednak traktować dzień rozpoczęcia działalności, jako dzień podpisania z nami umowy o udzielenie wsparcia +1 dzień dłużej. Np. Kiedy umowa została podpisana w dniu 12 grudnia 2017 r. zamknięcie działalności gospodarczej nie powinno nastąpić wcześniej niż 13 grudnia 2018 r. Najlepiej jednak byłoby, abyście Państwo dotrwali co najmniej do końca roku 2018, ponieważ IP bardzo różnie interpretują zapis „12 miesięcy”.

Oczywiście liczymy na to, że większość Państwa działalności zostało stworzone na dłużej, niż tylko wymagane w projekcie 12 miesięcy i życzymy Państwu z całego serca sukcesów, rozwoju i przetrwania na rynku jak najdłużej.

2. Proszę również pamiętać, że zgodnie z zawartą pomiędzy nami umową zobowiązaliście się Państwo (nawet po zakończeniu udziału w projekcie) do przechowywania dokumentacji związanej z otrzymaną pomocą przez okres 10 lat, licząc od dnia podpisania Umowy oraz udostępnianie tychże dokumentów, jak również stosownych informacji dotyczących udzielonej pomocy na żądanie uprawnionych podmiotów. Do tego czasu nie wyrzucajcie Państwo żadnych dokumentów związanych z otworzoną i prowadzoną w ramach projektu działalnością!

 

 

Lista ostateczna przedłużonego wsparcia pomostowego.

Szanowni Państwo.

Poniżej publikujemy OSTATECZNĄ LISTĘ WNIOSKÓW O PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE REKOMENDOWANYCH DO DOFINANSOWANIA z dnia 04 czerwca 2018 r.

Numery wniosków na liście są zgodne z numerami, które otrzymaliście Państwo w informacji mailowej z dnia 24 maja 2018 r. Kwota wsparcia, nie uwzględniająca odwołań, także znajduje się w mailu z dnia 25.05.2018 r.

Ci z Państwa, którzy odwoływali się od oceny merytorycznej zostaną powiadomieni o decyzji Komisji osobnym mailem.

Informujemy również, że w dniach 12-13 czerwca 2018 r. w Biurze Projektu w Jaworznie będą z Państwem podpisywane umowy o przedłużone wsparcie pomostowe.

W najbliższym czasie pracownicy Biura Projektu ustalą z Państwem indywidualnie termin oraz godzinę spotkania tak, aby usprawnić proces zawierania umów.

Wyniki oceny merytorycznej wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe.

Szanowni Państwo.

Poniżej publikujemy WSTĘPNĄ LISTĘ WNIOSKÓW O PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE REKOMENDOWANYCH DO WSPARCIA z dnia 24 maja 2018 r.

Wszyscy Państwo otrzymają maila z indywidualną informacją o uzyskanym wyniku  wraz z numerem Państwa wniosku oraz zostaną Państwo poinformowani o możliwości i sposobie podpisywania umów.

UWAGA! Numery wniosków na liście są różne od numerów, które były nadane umowom o wsparcie finansowe, umowom o podstawowe wsparcie pomostowe lub formularzom rekrutacyjnym i wynikają z kolejności składania wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe do Biura Projektu.

Informacja o doradztwie specjalistycznym

Szanowni Państwo.

Informujemy o najbliższych terminach oraz miejscach doradztwa specjalistycznego – indywidualnego dla Uczestników projektu.

1. 28.05.2018 godz: 08:00-11:00 ZDZ Bielsko Biała ul. Dworkowa 5
2. 29.05.2018 godz. 08:00-11:00 Oświata Katowice ul. Korfantego 141
2. 30.05.2018 godz. 08:00-11:00 RINO Gliwice przy ul. Kozielska 13/1
Kolejne terminy oraz miejsca spotkań indywidualnych będą ustalane w trybie pracy bieżącej i dostosowywane do Państwa potrzeb.

Informacja o rozpoczęciu naboru wniosków na przedłużone wsparcie pomostowe.

Szanowni Państwo.

Informujemy, że w dniu dzisiejszym Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o. ogłasza

nabór wniosków na udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego.

Termin zakończenia naboru wyznaczony zostaje na dzień 7 maja 2018 r.

(UWAGA: WNIOSKI PRZYJMOWANE BĘDĄ OD DNIA 25 KWIETNIA 2018 r.)

 

DOKUMENTY KONIECZNE DO ZŁOŻENIA:

Komplet dokumentów, jakie Uczestnik projektu powinien złożyć ubiegając się  przedłużone wsparcie pomostowe finansowe obejmuje:

 1. wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego (załącznik nr 6 Regulaminu),
 2. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. 9 do niniejszego Regulaminu),
 3. harmonogram rzeczowo-finansowy wsparcia pomostowego (załącznik nr 18 Regulaminu),
 4. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym w którym dana osoba przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych (załącznik nr 7 Regulaminu),
 5. kopie zaświadczeń o pomocy de minimis, wystawione przez podmioty udzielające pomocy w roku podatkowym, w którym dana osoba przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych
 6. w przypadku osób niepełnosprawnych biorących udział w projekcie dodatkowo obligatoryjne jest złożenie oświadczenia o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (zał. 14 do niniejszego Regulaminu).

UWAGA: W przypadku, gdy niektóre z załączników wskazanych w ramach wsparcia pomostowego zostały przedłożone przez uczestnika projektu na etapie wnioskowania o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, Uczestnik nie ma obowiązku składania ich ponownie. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy na skutek zaistniałych zmian konieczne jest dokonanie przez Uczestnika projektu aktualizacji złożonych załączników.

 

FORMA PRZYGOTOWANIA WNIOSKÓW:

Dokumenty o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego powinny być:

 • wypełnione elektronicznie lub ręcznie czytelnie i drukowanymi literami, w języku polskim,
 • parafowane na każdej stronie, na której nie ma miejsca na podpis oraz czytelnie podpisany imieniem i nazwiskiem – w miejscu do tego wyznaczonym (dokumenty przesłane drogą elektroniczną wraz z wymaganymi załącznikami należy podpisać tylko we wskazanych miejscach za pomocą podpisu elektronicznego, bez parafowania każdej strony).
 • Kopie wymaganych załączników do Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika Projektu. Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera czytelny podpis Uczestnika Projektu z klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony … do strony …” na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego. Potwierdzenie powinno być opatrzone datą.

FORMA SKŁADANIA WNIOSKÓW:

 • Wersja papierowa wniosku z kompletem załączników powinna być złożona w wyznaczonych terminach (od 25 kwietnia do 7 maja 2018 r.)  w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem lub 2 oryginały) opatrzonych czytelnymi podpisami Uczestnika projektu oraz parafkami na każdej ze stron.
 • Dokumenty powinny być złożone w zamkniętej kopercie, oznaczonej wg następującego wzoru:
Imię i nazwisko

Pełny adres uczestnika projektu

 

Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego „Ty też możesz! – wsparcie na rozwój przedsiębiorczości dla osób w wieku 50+ z obszaru Województwa Śląskiego”

NIE OTWIERAĆ

 

Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o.

Biuro projektu JAWORZNO:

Ul. Darwina 17, 43-600 Jaworzno (Siedziba firmy Łętowski CONSULTING -Budynek GRUPY CARGO pok.2.05)

 

 • Dokumenty należy składać w dniach od 25 kwietnia 2018 r. do 7 maja 2018 r. – w przypadku dokumentów przesyłanych drogą pocztową decyduje dzień odbioru korespondencji w Biurze Projektu!

UWAGA:

W celu usprawnienia procesu naboru wszystkie dokumenty niezbędne do prawidłowego złożenia wniosku o przedłużone wsparcie pomostowe znajdują się w formie załączników pod niniejszym ogłoszeniem. Zachęcamy także do zapoznania się z dokumentem pod nazwą: „WSKAZÓWKI DO WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU” w którym zawarto informacje i porady pomocne w przygotowaniu dokumentów.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Projektu w Jaworznie lub koordynatorem projektu – Arkadiuszem Mielczarkiem w Szczecinie – tel 91 85 22 609 w godzinach od 09:00 do 15:00.

Informacja o zmianie Biura Projektu.

Szanowni Uczestnicy.

Informujemy, że nowe Biuro Projektu znajduje się w Jaworznie.

BIURO JAWORZNO:
Ul. Darwina 17, 43-600 Jaworzno (Budynek GRUPY CARGO pok.2.05)

(SIEDZIBA FIRMY: Łętowski CONSULTING)

W najbliższym czasie otrzymacie Państwo szczegółowe informacje dotyczące osób i kontaktów, które zajmować się będą sprawami Projektu. Na razie prosimy wszystkie sprawy, jak do tej pory, ustalać i konsultować z Biurem Projektu w Szczecinie.

POMOC w rozliczeniu WSPARCIA POMOSTOWEGO.

Działając w celu usprawnienia procesu rozliczania przyznanego wsparcia pomostowego, przekazujemy Państwu informacje o sposobie i trybie rozliczania udzielonej pomocy.

 1. Okres rozliczeniowy.

1.1.. Okresem rozliczeniowym wsparcia pomostowego Uczestnika jest miesiąc.

1.2. Miesiąc liczony jest od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej przez Uczestnika, do dnia poprzedzającego ten dzień w kolejnym miesiącu.

Np. dla osoby, która rozpoczęła działalność gospodarczą w dniu 14.12.2017 r. okresy rozliczeniowe wyglądać będą następująco:

1 miesiąc – od 14.12.2017 do 13.01.2018 r.
2 miesiąc – od 14.01.2018 do 13.02.2018 r.
3 miesiąc – od 14.02.2018 do 13.03.2018 r.
4 miesiąc – od 14.03.2018 do 13.04.2018 r. itd.

1.3. W przypadku, gdy ostatni dzień okresu rozliczeniowego wypada w dzień ustawowo wolny od pracy (sobota, niedziela lub święto), uznaje się, że dzień ten nadal stanowi ostatni dzień okresu rozliczeniowego. Planując płatności w danym okresie rozliczeniowym należy mieć to na uwadze – jest to szczególnie istotne w przypadku płatności np. zobowiązań względem ZUS.

1.4. Przyznane w ramach wsparcia pomostowego środki na dany okres rozliczeniowy mogą być WYDATKOWANEkolejnych okresach rozliczeniowych, aż do zakończenia okresu realizacji danego wsparcia pomostowego określonego w umowie (w Państwa przypadku do maja 2018 r włącznie). Reguluje to zapis w Regulaminie – paragraf 17 punkt 10. Jednak ze względu na wątpliwości odnośnie interpretacji przepisów ogólnych prosimy o to, aby wydatki w danym miesiącu rozliczeniowe pokrywane w ramach wsparcia pomostowego nie przekroczyły kwoty 2.100 zł (dwóch tysięcy stu złotych miesięcznie).

 1. Forma rozliczenia z Zachodniopomorską Grupą Doradczą Sp. z o. o. – BENEFICJENTEM.

2.1. Zgodnie z umową rozliczenie wydatków przewidzianych we Wniosku następuje w terminie 30 dni od daty zakończenia wydatkowania (po zakończeniu każdego miesiąca rozliczeniowego), poprzez:

 • złożenie oświadczenia o wydatkowaniu wsparcia zgodnie z Wnioskiem – załącznik nr 15
 • złożenie szczegółowego zestawienia wydatków poniesionych w ramach wsparcia pomostowego.

2.2. Za datę zakończenia wydatkowania uznaje się ostatni dzień miesiąca rozliczeniowego.

Czyli

np. jeśli Państwa dniem rozliczeniowym jest 14.02.2018 r. to rozliczenie powinni Państwo złożyć w terminie do 14.03.2018 r.

2.3. W przypadku rozliczeń za pierwszy (grudzień/styczeń) oraz drugi  (styczeń/luty) okres rozliczeniowy, ze względu na późniejsze wypłacenie Państwu środków, przyjmuje się, że składacie Państwo swoje rozliczenie najpóźniej w terminie składania dokumentów za trzeci okres rozliczeniowy (luty/marzec).

Kolejne okresy rozliczeniowe będziemy rozliczać już zgodnie z trybem miesięcznym.

2.4. Przypominam, że przysługuje Państwu możliwość odstępstwa od kwot podanych we wniosku (Harmonogramie) do wysokości 10% dla każdej pozycji. W przypadku, gdyby wydatki w danym okresie rozliczeniowym odbiegały od tej wielkości, konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody od nas na wprowadzenie takiej zmiany przed jej wydatkowaniem.

 Np. Planowali Państwo WYDATEK nr 1 na poziomie 500 zł miesięcznie. W okresie rozliczeniowym wydaliście Państwo 550 zł – nie trzeba tego zgłaszać, ponieważ kwota mieści się w przyjętym poziomem. Jednocześnie planowaliście Państwo Wydatek nr 2 na poziomie 600,00 zł lecz wydaliście na niego 720,00 zł – tutaj przekroczyliście Państwo poziom 10% zatem powinniście Państwo wcześniej uzyskać zgodę Biura Projektu na taką możliwość przed poniesieniem kosztu.

 2.5. Dodatkowo, każdorazowo wraz z dokumentami wymienionymi w punkcie 2.1. każdy Uczestnik powinien złożyć Oświadczenie o niezaleganiu na wzorze załączonym do niniejszej dokumentacji.

2.6. Rozliczenie składają Państwo w formie podpisanych wydruków do Biura Projektu w wyznaczonym terminie, wynikającym z końca Państwa okresu rozliczeniowego. Bardzo proszę sprawdzić czy złożyli Państwo stosowne podpisy pod dokumentami. Jeżeli Państwo macie pieczątki, możecie je przystawić na rozliczeniu.

 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości bardzo proszę o kontakt z Biurem Projektu.

 

Pomoc w rozliczeniu dotacji.

Szanowni Państwo.

W załączeniu zamieszczamy plik EXCEL rozliczenia z uwagami (na czerwono), jak go wypełnić, aby Państwa sprawozdanie było pozytywnie przyjęte. Możecie Państwo skorzystać z jego zakresu lub przygotować Sprawozdanie zgodnie ze swoją wykładnią. Najważniejsze jest to, aby dokument odpowiadał faktycznie poniesionym przez Państwa wydatkom i zachował spójność z ocenionym biznes – planem. Warto zadbać o to, aby numeracja poszczególnych pozycji były ze sobą spójne.

Pamiętajcie Państwo, że możecie dodawać liczbę wierszy w zależności od Państwa potrzeb.

Przypominamy, że poza tym dokumentem składacie Państwo także załącznik nr 15 – Oświadczenie o wydatkowaniu środków.

Najważniejsze zasady, które należy spełnić:

 1. Zgodność pozycji (nazwy, ilość) z tymi podanymi w Harmonogramie – warto prowadzić jednolitą numerację.
 2.  Proszę zwrócić uwagę na to, aby wpisać prawidłowe daty i numery dokumentów.
 3. Proszę zwrócić uwagę na to, aby w ZGD Sp. zo. o. złożyć dokumenty opatrzone odpowiednią datą i Państwa podpisem. Przypominamy, że dla bezpieczeństwa można wysyłać sprawozdanie bezpośrednio do Szczecina. Koszt usług pocztowych jest kosztem kwalifikowalnym w zakresie środków ze wsparcia pomostowego.

Przypominam, że wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany w harmonogramie wymagało pisemnej zgody ze strony Zachodniopomorskiej Grupy Doradczej Sp. z o. o.