Koniec pracy Biura Projektu w Gliwicach.

Szanowni Państwo.

Informujemy, że w dniu 28 lutego 2018 r. Biuro Projektu w Gliwicach kończy swoją działalność.

W związku z powyższym, od dnia 1 marca 2018 r. do dnia otrzymania innych wytycznych w tej kwestii, wszystkie sprawy należy kierować do pana Arkadiusza Mielczarka, pracownika Biura Projektu w Szczecinie.

Adres: Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o.

Al. Powstańców Wielkopolskich 33

70-111 Szczecin

A sprawy bieżące związane z obsługą korespondencji i Uczestników można rozwiązywać za pomocą następujących kontaktów:

Tel. 91 852 26 09

Tel kom. 501 438 365

Mail: dotacjeslaskie@zgd.com.pl

 

Za utrudnienia z tym związane bardzo Państwa przepraszamy i informujemy, że w ciągu najbliższych dni zostaną Państwo poinformowani o nowym Biurze Projektu na terenie województwa śląskiego.

Ostateczna lista przyznanego podstawowego wsparcia pomostowego

Szanowni Państwo.

Poniżej publikujemy LISTĘ OSTATECZNĄ WNIOSKÓW O WSPARCIE POMOSTOWE REKOMENDOWANYCH DO WSPARCIA z dnia 08 lutego 2018 r.

Uwzględnia ona przeprowadzoną procedurę odwoławczą i zgłoszone w ramach niej protesty. Ocena po procedurze odwoławczej jest oceną ostateczną od której, zgodnie z Regulaminem, nie przysługuje już odwołanie.

W sprawie ustalenia terminów i sposobu podpisywania umów będą się z Państwem kontaktować indywidualnie pracownicy Biura Projektu.

UWAGA! Numery wniosków na Podstawowej liście są różne od numerów, które były nadane umowom o wsparcie finansowe lub formularzom rekrutacyjnym i wynikają z kolejności składania wniosków o wsparcie pomostowe do Biura Projektu.

Wyniki oceny merytorycznej wniosków o wsparcie pomostowe.

Szanowni Państwo.

Poniżej publikujemy LISTĘ WNIOSKÓW O WSPARCIE POMOSTOWE REKOMENDOWANYCH DO WSPARCIA z dnia 02 lutego 2018 r.

Wszyscy Państwo otrzymają w najbliższych dniach indywidualnie informacje o uzyskanym wyniku oraz zostaniecie poinformowani o trybie i sposobie podpisywania umów.

UWAGA! Numery wniosków na Podstawowej liście są różne od numerów, które były nadane umowom o wsparcie finansowe lub formularzom rekrutacyjnym i wynikają z kolejności składania wniosków o wsparcie pomostowe do Biura Projektu.

Nabór wniosków na udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego

Szanowni Państwo.

Informujemy, że w dniu dzisiejszym Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o. ogłasza nabór wniosków na udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego.

Termin zakończenia naboru wyznaczony zostaje na dzień 17 stycznia 2018 r.

 

Komplet dokumentów, jakie Uczestnik projektu powinien złożyć ubiegając się o podstawowe wsparcie pomostowe finansowe obejmuje:

  1. wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (załącznik nr 6 Regulaminu),
  2. harmonogram rzeczowo-finansowy wsparcia pomostowego (załącznik nr 18 Regulaminu),
  3. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym w którym dana osoba przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych (załącznik nr 7 Regulaminu), lub
  4. kopie zaświadczeń o pomocy de minimis, wystawione przez podmioty udzielające pomocy w roku podatkowym, w którym dana osoba przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, lub
  5. oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis (załącznik nr 8 Regulaminu).

 

Wersja papierowa wniosku z kompletem załączników powinna być złożona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem lub 2 oryginały) opatrzonych czytelnymi podpisami Uczestnika projektu oraz parafkami na każdej ze stron.

 

W przypadku, gdy niektóre z załączników wskazanych w ramach wsparcia pomostowego zostały przedłożone przez uczestnika projektu na etapie wnioskowania o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej, nie ma obowiązku składania ich ponownieWyjątek stanowi sytuacja, gdy na skutek zaistniałych zmian konieczne jest dokonanie przez uczestnika projektu aktualizacji złożonych załączników.

 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w „Regulaminie przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości dla Uczestników Projektu” dostępnym na naszej stronie.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Projektu w Gliwicach.

Pomocne wskazówki wydatkowania środków z dotacji

Szanowni Państwo,

w załączniku udostępniamy pomocne wskazówki dotyczące wydatkowania środków z dotacji, wraz z odpowiedziami na najczęściej pojawiające się pytania.

WSKAZÓWKI

Oznaczenia prowadzonej działalności

Szanowni Państwo.

W związku z obowiązkiem zawartym w paragrafie 10 – Obowiązki informacyjne zawartej pomiędzy nami Umowy o udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej Uczestnik projektu zobowiązany jest do realizacji działań informacyjno – promocyjnych w zakresie finansowania prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w szczególności poprzez informowanie opinii publicznej o źródłach finansowania prowadzonej działalności gospodarczej objętej Umową oraz oznaczenie zakupionego sprzętu i wyposażenia w sposób adekwatny do jego specyfiki, a także oznaczenie pomieszczeń, w których działalność jest prowadzona.

W niniejszej aktualności Beneficjent udostępnia Uczestnikowi projektu obowiązujące loga i logotypy do oznaczenia przez niego prowadzonej działalności gospodarczej objętej niniejszą Umową.

  • małe naklejki – prosimy umieszczać na zakupionym sprzęcie
  • większa – to tablica informacyjna, po wydrukowaniu – prosimy o umieszczenie w Państwa biurze lub miejscu prowadzenia działalności.

W razie pytań lub wątpliwości odnośnie stosowania oznaczeń prosimy kontaktować się z Biurem Projektu w Gliwicach lub Zachodniopomorską Grupą Doradczą Sp. z o. o. w Szczecinie.

Przerwa międzyświąteczna

Szanowni Państwo,

Pragnniemy poinformować , że w terminie między świątecznym tj od 27.12 – 29.12 biuro projektu będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

Lista Rankingowa

Szanowni Państwo,

poniżej publikujemy listę rankingową wniosków o przyznanie dotacji , które otrzymały pozytywną ocenę merytoryczną i tym samym zostały zaakceptowane do realizacji.

Osoby te, zostaną zaproszone do podpisania umowy na otrzymanie dotacji.

Wszyscy Państwo otrzymają w najbliższych dniach indywidualnie informacje o uzyskanym wyniku.

UWAGA! Numery  wniosków na Podstawowej liście rankingowej są różne od numerów, które były nadane Formularzom rekrutacyjnym. 

LISTA RANKINGOWA

LISTA RANKINGOWA

TERMIN NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOTACJI

Szanowni Państwo,
Wnioski o przyznanie dotacji wraz z niezbędnymi załącznikami (w tym biznesplanem) będą przyjmowane w Biurze projektu (ul. Górnych Wałów 7/27, 44-100 Gliwice) od 12 października do 09 listopada 2017 roku.
Biznesplan wraz z szczegółowym zestawieniem towarów i usług przewidzianych do zakupienia ze środków wsparcia finansowego należ złożyć w dwóch egzemplarzach, pozostałe wytyczne dotyczące sposobu składania Wniosków znajdują się w §4 REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.

Informacja o wynikach postępowania nr 03/WS/2017

Szanowni Państwo,

w załączeniu informacja o wynikach postępowania nr 03/WS/2017 – oficerowie dotacyjni.

notatka- zapytanie OD