DOKUMENTY DO POBRANIA

DOKUMENTY REKRUTACYJNE


 1. FORMULARZ REKRUTACYJNY (<em>POBIERZ:</em>Regulamin rekrutacji)
 2. Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny uczestników projektu do Poddziałania 7.3.3 RPO WSL na lata 2014-2020 (pobierz: Formularz rekrutacyjny)
 3. Załącznik nr 2 – Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego (POBIERZ: Karta oceny formalnej Śląskie)
 4. Załącznik nr 3 – Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego (POBIERZ: Karta oceny merytorycznej)
 5. Załącznik nr 4 – Karta oceny rozmowy kwalifikacyjnej (POBIERZ: a4. Karta rozmowy kwalifikacyjnej z doradcą zawodowym)
 6. Załącznik nr 5 – Zbiorcza karta oceny merytorycznej (POBIERZ: a 5 – Zbiorcza karta oceny merytorycznej)
 7. Załącznik nr 6 – Notatka z rozmowy kwalifikacyjnej (POBIERZ: a 6 – Notatka z rozmowy kwalifikacyjnej)
 8. Załącznik nr 7 – Umowa o udzielenie wsparcia doradczo-szkoleniowego w ramach Projektu Ty też możesz! – wsparcie na rozwój przedsiębiorczości dla osób w wieku 50+ z obszaru Województwa Śląskiego” (POBIERZ: a7. Wzór umowy na świadczenie usług)
 9. Załącznik nr 8 – Diagnoza potrzeb szkoleniowo-doradczych (POBIERZ: a 8 – wstepna diagnoza potrzeb)
 10. Załącznik nr 9 – Oświadczenia potwierdzające kwalifikowalność do udziału w projekcie (POBIERZ: a 9 – oswiadczenia potwierdzajace kwalifikowalnosc do udzialu w proj.)
 11. Załącznik nr 10 – Oświadczenia Uczestnika Projektu (POBIERZ: a 10 – oswiadczenia uczestnika projektu)
 12. Załącznik nr 11 – Dane Uczestnika Projektu (POBIERZ: a 11 – Dane uczestnika projektu)
 13. Załącznik nr 12 – Opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18.12.2013 r. (POBIERZ: a 12 – Opis sektorow wykluczonych)

WSPARCIE FINANSOWE


REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH (POBIERZ: Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości)

 1. Wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego (POBIERZ: Zał. nr 1 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego)
 2. Wzór umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego (POBIERZ: Zał. nr 2 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego pomostowego)
 3. Karta oceny merytorycznej biznesplanu (POBIERZ:Zał. nr 3 Karta oceny merytorycznej biznesplanu)
 4. Karta weryfikacji formalnej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego (POBIERZ:Zał. nr 4 Karta weryfikacji formalnej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego
 5. Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego (POBIERZ: Zał. nr 5 Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego
 6. Wniosek o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego (POBIERZ: Zał. nr 6 Wniosek o przyznanie podstawowego lub przedłużonego wsparcia pomostowego)
 7. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych (POBIERZ: Zał. nr 7 Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis
 8. Oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis (POBIERZ: Zał. nr 8 Oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis
 9. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Zał9
 10. Aneks do umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego (POBIERZ: Zał. nr 10 Aneks do Umowy o udzielnie wsparcia pomostowego
 11. Biznesplan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa_12_10_2017 (POBIERZ: Zał. nr 11 Biznes plan_12_10_2017
 12. Szczegółowe zestawienie towarów lub usług przewidzianych do zakupienia w ramach wsparcia finansowego (POBIERZ: Zał. nr 12 Szczegółowe zestawienie towarów i usług wsparcie finansowe)) 
 13. Oświadczenia (POBIERZ: Zał. nr 13 Oświadczenia
 14. Oświadczenie o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (POBIERZ: Zał. nr 14 Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z dóch źródeł wsparcia
 15. Oświadczenie o wydatkowaniu środków (POBIERZ: Zał. nr 15 Oświadczenie o wydatkowaniu wsparcia
 16. Rozliczenie wsparcia finansowego  Załnr 16 rozliczenie wsparciaZGD popr1605
 17. Rozliczenie wsparcia pomostowego Zalnr17Rozlwsparcia pomostowegoZGD popr 1605
 18. Harmonogram rzeczowo-finansowy wydatków w ramach podstawowego/ przedłużonego wsparcia pomostowego (POBIERZ: Zał. nr 18 Harmonogram rzeczowo-finansowy wsparcie pomostowe)
 19. Standardy oceny biznesplanów (POBIERZ: Zał. nr 19 Standardy oceny biznesplanów)
 20. Zapotrzebowanie na usługi doradcze po rozpoczęciu działalności gospodarczej (POBIERZ: Zał. nr 20 Zapotrzebowanie na usługi doradcze
 21. Umowa o udzieleniu wsparcia pomostowego w formie usług szkoleniowo – doradczych (po rozpoczęciu działalności gospodarczej w ramach projektu) (POBIERZ: Zał. nr 21 Umowa o udzieleniu wsparcia pomostowego w formie usług szkoleniowo – doradczych ZGD popr1605)
 22. Karta oceny formalnej biznesplanu (POBIERZ: Karta Oceny Formalnej)
Tab 2

Tab Content goes here