Informacja o rozpoczęciu naboru wniosków na przedłużone wsparcie pomostowe.

Szanowni Państwo.

Informujemy, że w dniu dzisiejszym Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o. ogłasza

nabór wniosków na udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego.

Termin zakończenia naboru wyznaczony zostaje na dzień 7 maja 2018 r.

(UWAGA: WNIOSKI PRZYJMOWANE BĘDĄ OD DNIA 25 KWIETNIA 2018 r.)

 

DOKUMENTY KONIECZNE DO ZŁOŻENIA:

Komplet dokumentów, jakie Uczestnik projektu powinien złożyć ubiegając się  przedłużone wsparcie pomostowe finansowe obejmuje:

 1. wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego (załącznik nr 6 Regulaminu),
 2. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. 9 do niniejszego Regulaminu),
 3. harmonogram rzeczowo-finansowy wsparcia pomostowego (załącznik nr 18 Regulaminu),
 4. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym w którym dana osoba przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych (załącznik nr 7 Regulaminu),
 5. kopie zaświadczeń o pomocy de minimis, wystawione przez podmioty udzielające pomocy w roku podatkowym, w którym dana osoba przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych
 6. w przypadku osób niepełnosprawnych biorących udział w projekcie dodatkowo obligatoryjne jest złożenie oświadczenia o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (zał. 14 do niniejszego Regulaminu).

UWAGA: W przypadku, gdy niektóre z załączników wskazanych w ramach wsparcia pomostowego zostały przedłożone przez uczestnika projektu na etapie wnioskowania o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, Uczestnik nie ma obowiązku składania ich ponownie. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy na skutek zaistniałych zmian konieczne jest dokonanie przez Uczestnika projektu aktualizacji złożonych załączników.

 

FORMA PRZYGOTOWANIA WNIOSKÓW:

Dokumenty o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego powinny być:

 • wypełnione elektronicznie lub ręcznie czytelnie i drukowanymi literami, w języku polskim,
 • parafowane na każdej stronie, na której nie ma miejsca na podpis oraz czytelnie podpisany imieniem i nazwiskiem – w miejscu do tego wyznaczonym (dokumenty przesłane drogą elektroniczną wraz z wymaganymi załącznikami należy podpisać tylko we wskazanych miejscach za pomocą podpisu elektronicznego, bez parafowania każdej strony).
 • Kopie wymaganych załączników do Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika Projektu. Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera czytelny podpis Uczestnika Projektu z klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony … do strony …” na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego. Potwierdzenie powinno być opatrzone datą.

FORMA SKŁADANIA WNIOSKÓW:

 • Wersja papierowa wniosku z kompletem załączników powinna być złożona w wyznaczonych terminach (od 25 kwietnia do 7 maja 2018 r.)  w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem lub 2 oryginały) opatrzonych czytelnymi podpisami Uczestnika projektu oraz parafkami na każdej ze stron.
 • Dokumenty powinny być złożone w zamkniętej kopercie, oznaczonej wg następującego wzoru:
Imię i nazwisko

Pełny adres uczestnika projektu

 

Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego „Ty też możesz! – wsparcie na rozwój przedsiębiorczości dla osób w wieku 50+ z obszaru Województwa Śląskiego”

NIE OTWIERAĆ

 

Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o.

Biuro projektu JAWORZNO:

Ul. Darwina 17, 43-600 Jaworzno (Siedziba firmy Łętowski CONSULTING -Budynek GRUPY CARGO pok.2.05)

 

 • Dokumenty należy składać w dniach od 25 kwietnia 2018 r. do 7 maja 2018 r. – w przypadku dokumentów przesyłanych drogą pocztową decyduje dzień odbioru korespondencji w Biurze Projektu!

UWAGA:

W celu usprawnienia procesu naboru wszystkie dokumenty niezbędne do prawidłowego złożenia wniosku o przedłużone wsparcie pomostowe znajdują się w formie załączników pod niniejszym ogłoszeniem. Zachęcamy także do zapoznania się z dokumentem pod nazwą: „WSKAZÓWKI DO WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU” w którym zawarto informacje i porady pomocne w przygotowaniu dokumentów.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Projektu w Jaworznie lub koordynatorem projektu – Arkadiuszem Mielczarkiem w Szczecinie – tel 91 85 22 609 w godzinach od 09:00 do 15:00.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz