Informacje dotyczące rozliczania w projekcie.

Szanowni Państwo.

Jak Państwo wiedzą, już niedługo nasz projekt dobiegnie końca. Cieszymy się, że udało nam się dotrzeć do tego momentu razem z Państwem i mam nadzieję, że będą nas Państwo wspominali dobrze.

Przed nami wszystkimi zostały jednak ostatnie działania w projekcie związane z jego rozliczeniem i zamknięciem.

W związku z powyższym informuję Państwa, że macie Państwo obowiązek dokonać rozliczenia wydatków w terminie 30 dni od daty zakończenia wydatkowania, poprzez:

  1. złożenie oświadczenia o wydatkowaniu wsparcia zgodnie z Wnioskiem
  2. złożenie szczegółowego zestawienia wydatków poniesionych w ramach przedłużonego wsparcia pomostowego;

Dokumenty powyższe prosimy składać w Biurze Projektu do dnia 21 grudnia 2018 r.

Następnie Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o. dokona szczegółowej analizy złożonej przez Państwa dokumentacji . Szacujemy, że prace te zostaną zakończone do końca stycznia 2019 r. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, czy oszczędności  związanych z wydatkowaniem przez Państwa środków, zostanie do Państwa skierowane pismo zawierające wezwanie do zwrotu niekwalifikowanej części środków wraz z opisem sposobu, jak tego dokonać oraz skorygowane zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis. Państwa obowiązkiem będzie przekazanie oszczędności/środków niekwalifikowanych na wskazane w piśmie konto w terminie 14 dni roboczych od daty odebrania pisma.

Proszę upewnić się więc, że w Biurze Projektu znajdują się aktualne dane umożliwiające kontakt z Państwem – numer telefonu, adres poczty elektronicznej i adres do korespondencji tradycyjnej, tak aby nic nie stawało na przeszkodzie płynnej wymiany informacji pomiędzy państwem i Biurem Projektu.

Po rozliczeniu przekazanych środków Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o. złoży tak zwany końcowy wniosek o płatność do Instytucji Pośredniczącej, która sprawdzi prawidłowość wydatkowania środków i zatwierdzi końcowe rozliczenie. W momencie, kiedy Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o. otrzyma potwierdzenie rozliczenia i zamknięcia projektu od IP, uruchomiona zostanie procedura zniszczenia złożonych przez Państwa w projekcie zabezpieczeń, o której zostaną Państwo poinformowani za pomocą tej strony oraz odrębnej korespondencji mailowej i tradycyjnej.

Szacujemy, że zakończenie projektu i zatwierdzenie końcowego wniosku o płatność nastąpi w okolicach czerwca 2019 r.

Przypominamy Państwu również, że:

  1. Uczestnik projektu zobowiązał się do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Proszę jednak traktować dzień rozpoczęcia działalności, jako dzień podpisania z nami umowy o udzielenie wsparcia +1 dzień dłużej. Np. Kiedy umowa została podpisana w dniu 12 grudnia 2017 r. zamknięcie działalności gospodarczej nie powinno nastąpić wcześniej niż 13 grudnia 2018 r. Najlepiej jednak byłoby, abyście Państwo dotrwali co najmniej do końca roku 2018, ponieważ IP bardzo różnie interpretują zapis „12 miesięcy”.

Oczywiście liczymy na to, że większość Państwa działalności zostało stworzone na dłużej, niż tylko wymagane w projekcie 12 miesięcy i życzymy Państwu z całego serca sukcesów, rozwoju i przetrwania na rynku jak najdłużej.

2. Proszę również pamiętać, że zgodnie z zawartą pomiędzy nami umową zobowiązaliście się Państwo (nawet po zakończeniu udziału w projekcie) do przechowywania dokumentacji związanej z otrzymaną pomocą przez okres 10 lat, licząc od dnia podpisania Umowy oraz udostępnianie tychże dokumentów, jak również stosownych informacji dotyczących udzielonej pomocy na żądanie uprawnionych podmiotów. Do tego czasu nie wyrzucajcie Państwo żadnych dokumentów związanych z otworzoną i prowadzoną w ramach projektu działalnością!

 

 

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz