Nabór wniosków na udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego

Szanowni Państwo.

Informujemy, że w dniu dzisiejszym Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o. ogłasza nabór wniosków na udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego.

Termin zakończenia naboru wyznaczony zostaje na dzień 17 stycznia 2018 r.

 

Komplet dokumentów, jakie Uczestnik projektu powinien złożyć ubiegając się o podstawowe wsparcie pomostowe finansowe obejmuje:

  1. wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (załącznik nr 6 Regulaminu),
  2. harmonogram rzeczowo-finansowy wsparcia pomostowego (załącznik nr 18 Regulaminu),
  3. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym w którym dana osoba przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych (załącznik nr 7 Regulaminu), lub
  4. kopie zaświadczeń o pomocy de minimis, wystawione przez podmioty udzielające pomocy w roku podatkowym, w którym dana osoba przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, lub
  5. oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis (załącznik nr 8 Regulaminu).

 

Wersja papierowa wniosku z kompletem załączników powinna być złożona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem lub 2 oryginały) opatrzonych czytelnymi podpisami Uczestnika projektu oraz parafkami na każdej ze stron.

 

W przypadku, gdy niektóre z załączników wskazanych w ramach wsparcia pomostowego zostały przedłożone przez uczestnika projektu na etapie wnioskowania o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej, nie ma obowiązku składania ich ponownieWyjątek stanowi sytuacja, gdy na skutek zaistniałych zmian konieczne jest dokonanie przez uczestnika projektu aktualizacji złożonych załączników.

 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w „Regulaminie przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości dla Uczestników Projektu” dostępnym na naszej stronie.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Projektu w Gliwicach.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz