Cele projektu

Celem projektu „Ty też możesz!” jest wzrost aktywności zawodowej 65 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, które ukończyły 50 r.ż. i zamieszkują na terenie woj. śląskiego. Uczestnicy projektu zostaną objęci szkoleniami w zakresie ABC przedsiębiorczości oraz indywidualnymi usługami doradczymi. W wyniku powyższych działań uczestnicy projektu przygotują biznesplany, na podstawie których będą prowadzić własną działalność gospodarczą.

65 autorów biznesplanów dostanie dofinansowanie (do 24 000,00 zł) na prowadzenie własnej działalności gospodarczej, a także zostanie objętych wsparciem pomostowym w postaci usług doradczych oraz wsparciem finansowym przez okres 6 lub 12 m-cy (do 1750,00 zł/miesiąc).

W wyniku realizacji projektu 65 osób pozostających bez pracy otrzyma bezzwrotne  środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie i zostanie utworzonych min. 65 miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Projekt będzie realizowany w okresie III 2017-II 2019 w woj. śląskim.

Grupa docelowa

Uczestnikami projektu mogą być osoby fizyczne, które zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej i spełniają następujące warunki (łącznie):

 • w chwili przystąpienia do projektu mają powyżej 50 roku życia;
 • pozostają bez zatrudnienia (tj. osoby bezrobotne, poszukujące pracy i nieaktywne zawodowo),
 • zamieszkują lub uczą się na terenie województwa śląskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego);
 • korzystają w pełni z praw publicznych i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
 • nie rozpoczęłyby działalności gospodarczej bez wsparcia ze środków EFS;
 • dostarczą kompletne dokumenty rekrutacyjne w terminie wyznaczonym w Regulaminie rekrutacji.

Do projektu, w wyniku procesu rekrutacji, zostanie zakwalifikowanych 65 osób.

O projekcie

Projekt „Ty też możesz! – wsparcie na rozwój przedsiębiorczości dla osób w wieku 50+ z obszaru Województwa Śląskiego”, realizowany przez Zachodniopomorską Grupę Doradczą Sp. z o.o. jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII  Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałanie 7.3.3. Promocja samozatrudnienia.

 GŁÓWNE ZADANIA:

 1. Rekrutacja i nabór
 2. Wsparcie podstawowe szkoleniowo-doradcze dla 65 osób.
 3. Wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 65 osób.
 4. Wsparcie pomostowe finansowe podstawowe do 1750 zł przez do 6 miesięcy i realizacja wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego dla 65 osób.
 5. Wsparcie pomostowe finansowe przedłużone do 1750 zł przez kolejne 6 miesięcy dla 65 osób.

Wartość projektu: 3 750 601,95 zł, w tym wkład Unii Europejskiej: 3 188 011,65 zł

Definicja osoby bezrobotnej i biernej

Osoby bezrobotne to osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi definicjami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Definicja uwzględnia zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Studenci studiów stacjonarnych uznawani są za osoby bierne zawodowo, nawet jeśli spełniają kryteria dla bezrobotnych zgodnie z ww. definicją.

Osoby bierne zawodowo to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne).

Pracujący to osoby w wieku 15 lat i więcej, które wykonują pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie,
z której czerpią zyski lub korzyści rodzinne lub osoby posiadające zatrudnienie lub własną działalność, które jednak chwilowo nie pracowały ze względu na np. chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie. Osoby prowadzące działalność na własny rachunek – prowadzące działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową – są również uznawane za pracujących, o ile spełniony jest jeden
z poniższych warunków:

1) Osoba pracuje w swojej działalności, praktyce zawodowej lub gospodarstwie rolnym w celu uzyskania dochodu, nawet jeżeli przedsiębiorstwo nie osiąga zysków.

2) Osoba poświęca czas na prowadzenie działalności gospodarczej, praktyki zawodowej czy gospodarstwa rolnego, nawet jeżeli nie zrealizowano żadnej sprzedaży lub usług i nic nie wyprodukowano (na przykład: rolnik wykonujący prace w celu utrzymania swojego gospodarstwa; architekt spędzający czas w oczekiwaniu na klientów w swoim biurze; rybak naprawiający łódkę czy siatki rybackie, aby móc dalej pracować; osoby uczestniczące w konwencjach lub seminariach).

3) Osoba jest w trakcie zakładania działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub praktyki zawodowej; zalicza się do tego zakup lub instalację sprzętu, zamawianie towarów w ramach przygotowań do uruchomienia działalności.

Bezpłatnie pomagający członek rodziny uznawany jest za osobę pracującą, jeżeli wykonywaną przez siebie pracą wnosi bezpośredni wkład w działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową będącą w posiadaniu lub prowadzoną przez spokrewnionego członka tego samego gospodarstwa domowego.

Bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność członek rodziny uznawany jest za „osobę prowadzącą działalność na własny rachunek”. Żołnierze poborowi, którzy wykonywali określoną pracę, za którą otrzymywali wynagrodzenie lub innego rodzaju zysk w czasie tygodnia odniesienia nie są uznawani za „osoby pracujące”.

Osoby przebywające na urlopie macierzyńskim/ rodzicielskim (rozumianym jako świadczenie pracownicze, który zapewnia płatny lub bezpłatny czas wolny od pracy do momentu porodu i obejmuje późniejszą krótkoterminową opiekę nad dzieckiem) są uznawane za „osoby pracujące”.

Osoby przebywające na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowaną opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego) są uznawane za „osoby bierne zawodowo”, chyba że są zarejestrowane już jako „osoby bezrobotne” (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo).

„Zatrudnienie subsydiowane” jest uznawane za „zatrudnienie”. Należy je rozumieć jako zachętę do zatrudnienia zgodnie z definicjami Polityki Rynku Pracy (LMP): Zachęty do zatrudnienia obejmują środki, które ułatwiają rekrutację osób bezrobotnych i innych grup docelowych lub pomagają zapewnić ciągłość zatrudnienia osób narażonych na przymusowe zwolnienie z pracy.

Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność członek rodziny) nie są uznawane za bierne zawodowo.

ZAPEWNIAMY

 uzyskanie do 24 000,00 zł bezzwrotnych środków na otwarcie działalności gospodarczej;

 do 21 000,00 zł wsparcia pomostowego (do 1 750 zł przez 12 miesięcy);

szkolenia m.in. z zakresu przedsiębiorczości, marketingu czy przygotowaniu biznesplanu;

  zwrot kosztów dojazdu oraz dwudaniowy obiad i przerwę kawową podczas szkoleń;

  indywidualne wsparcie doradców w wypełnieniu dokumentów aplikacyjnym w tym m.in. biznesplanu;

  stałe doradztwo osób z doświadczeniem w biznesie.

.

Etap 1

PRZYJMOWANIE FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

Informacja o terminie przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych zostanie ogłoszona w dziale aktualności.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny wypełnić formularz rekrutacyjny dostępny:

 w siedzibie Projektodawcy: Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o., ul. Górnych Wałów 7/27, 44-100 Gliwice
 na stronie internetowej www.dotacjeslaskie.zgd.com.pl

który następnie należy dostarczyć do siedziby Biura projektu wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami:

 • Wstępną diagnozą potrzeb szkoleniowo-doradczych – wzór stanowi załącznik nr 8 do Regulaminu
 • Oświadczeniem potwierdzającym kwalifikowalność do udziału w projekcie (załącznik nr 9)
 • Oświadczeniem Uczestnika Projektu dot. przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 10)
 • Dane Uczestnika Projektu (załącznik nr 11)
 • aktualnym zaświadczeniem z Powiatowego Urzędu Pracy (dotyczy osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy)
 • kopią aktualnego zaświadczenia/orzeczenia o niepełnosprawności wydane przez upoważniony organ potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Kandydata/kę (dotyczy osób z niepełnosprawnością),
 • kserokopią zaświadczenia o otrzymanej pomocy publicznej/de minimis (jeśli dotyczy).

Dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć do siedziby biura projektu osobiście, pocztą lub przez pełnomocnika.

Etap 2
OCENA FORMALNA FORMULARZY REKRUTACYJNYCH
Weryfikacji poprawności złożonych dokumentów dokonywać będzie pracownik Beneficjenta, który sprawdzi złożone dokumenty pod względem formalnym w oparciu o Kartę oceny formalnej Formularza rekrutacyjnego.
Uczestnikowi przysługuje możliwość jednokrotnego uzupełnienia braków formalnych. W przypadku wystąpienia braków Kandydat zostanie poinformowany przez pracownika o terminie i miejscu ich uzupełnienia.
Osoby, które złożyły poprawne formalnie Formularze Rekrutacyjne zapraszane są do kolejnego etapu – rozmowy z doradcą zawodowym.
Etap 3

Ocena merytoryczna formularzy rekrutacyjnych

 1. Ocenie merytorycznej będą podlegać wyłącznie Formularze rekrutacyjne, które otrzymają pozytywną rekomendację podczas oceny formalnej.
 2. Oceny merytorycznej Formularza rekrutacyjnego w oparciu o Kartę oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego (załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu) dokonuje dwóch losowo wybranych członków Komisji Rekrutacyjnej, przy czym każdorazowo podpisują deklarację bezstronności i poufności.
 3. Ocena merytoryczna Formularza rekrutacyjnego, tj. „Opis planowanej działalności gospodarczej” dokonywana jest w skali 0-50 wraz z pisemnym uzasadnieniem przyznanej oceny, z możliwością przyznania wartości punktowych poszczególnym częścią oceny:
  1. Pomysł na działalność gospodarczą, wykorzystanie niszy rynkowej 0-15 punktów,
  2. Szanse przetrwania zaplanowanej działalności gospodarcze 0-15 punktów,
  3. Umiejętność oszacowania wydatków inwestycyjnych 0-10 punktów,
  4. Posiadana wiedza, umiejętności, doświadczenie w kontekście planowanej działalności gospodarczej 0-10 punktów.
 4. Ostateczną ocenę Formularza rekrutacyjnego stanowi: średnia arytmetyczna z ocen dokonanych przez 2 oceniających na Karcie oceny merytorycznej Formularza rekrutacyjnego. Aby przejść do etapu rozmowy z doradcą, kandydat musi zdobyć minimum 50 % możliwych do zdobycia punktów z oceny merytorycznej Formularza rekrutacyjnego.
Etap 4

Rozmowa z doradcą zawodowym

Celem rozmowy z doradcą zawodowym będzie ocena indywidualnych predyspozycji Kandydata do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, w tym następujących cech:

a) samodzielność, sumienność, odpowiedzialność,

b) przedsiębiorczość, kreatywność,

c) umiejętność planowania i myślenia analitycznego,

d) motywacja i gotowość do podjęcia działalności gospodarczej,

e) predyspozycje i kompetencje, w tym kwalifikacje, wykształcenie oraz doświadczenie w odniesieniu do oferowanego wsparcia.

Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia w wyniku oceny rozmowy wynosi 50.

Kandydat będzie uczestniczył w indywidualnej rozmowie z doradcą zawodowym podczas której wypełni test kompetencyjny przygotowany przez doradcę zawodowego. Dodatkowo doradca zawodowy przeprowadzi diagnozę potrzeb szkoleniowo-doradczych każdego Kandydata.

Czas trwania spotkania Kandydata z doradcą zawodowym maksymalnie do 2,5 godzin/osobę.

Na podstawie przeprowadzonego testu kompetencyjnego i rozmowy Doradca zawodowy wypełni Kartę oceny rozmowy kwalifikacyjnej stanowiącą załącznik nr 4 do Regulaminu, w której zawarta zostanie opinia doradcy nt. Kandydata.

Etap 5

Przyznanie punktów premiowych

Po zakończeniu etapu rozmów kandydatom, którzy uzyskali łącznie min. 50 pkt z oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego oraz oceny rozmowy z doradcą przyznawane będą punkty za spełnianie kryteriów premiowych.

Punkty za przynależność do grup priorytetowych oraz planowanego obszaru działalności:

 1. Osoby z niepełnosprawnością + 10 punktów;
 2. Nieaktywne zawodowo kobiety + 5 pkt;
 3. Bezrobotni mężczyźni +5 pkt;
 4. Osoby z wykształceniem ISCED 3 i niższym + 5 pkt;
 5. Mieszkańcy miast +2 pkt;
 6. Zadeklarowanie prowadzenia działalności w obszarze rozwoju technologicznego regionu wskazanym w Programie Rozwoju Technologicznego Województwa Śląskiego na lata 2010-2020 +3 pkt

Ocena kryterium ma charakter punktowy. Maksymalna liczba punktów za spełnienie wszystkich kryteriów wynosi ogółem 25 punktów.

Etap 6

SZKOLENIA

Osoby zakwalifikowane na etapie rekrutacji do projektu zostaną skierowane na kurs ABC przedsiębiorczości (wyłączenia: osoby, które prowadziły co najmniej 6-mcy własną DG  i/lub były wspólnikami w dowolnej spółce i/lub były osobami współpracującymi i posiadają wiedzę z zakresu prowadzenia firmy).

Kursy będą prowadzone na dwóch poziomach:

podstawowym (40 h) i średniozaawansowanym (24h).

Program kursu 40 h obejmuje:

 1. Zakładanie DG i prowadzenie przedsiębiorstwa – 8 h,
 2. Finanse i Księgowość – 8 h,
 3. Podstawy marketingu, negocjacji i technik sprzedaży – 8 h
 4. Przygotowanie biznesplanu i wniosku o wsparcie finansowe – 8h
 5. Przygotowanie wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego i rozliczenie dotacji – 8h.

Program kursu 24 h obejmuje:

 1. Zakładanie DG i prowadzenie przedsiębiorstwa – 4 h,
 2. Finanse i Księgowość – 4 h,
 3. Podstawy marketingu, negocjacji i technik sprzedaży – 4 h
 4. Przygotowanie biznesplanu i wniosku o wsparcie finansowe – 6 h
 5. Przygotowanie wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego i rozliczenie dotacji – 6 h.

Ponadto część uczestników projektu (zgodnie z wyłączeniem jw.) będzie zwolniona z udziału w szkoleniach. Kwalifikacja do grupy na podstawie rozmowy z doradcą zawodowym na  etapie rekrutacji oraz dokumentów (np. certyfikaty, oświadczenie o prowadzeniu DG w przeszłości).

Każdy uczestnik dostanie zestaw materiałów szkoleniowych – notatnik, długopis, teczka, materiały drukowane. Projektodawca zapewni zwrot kosztów dojazdu uczestników projektu na szkolenia oraz catering podczas szkoleń.

Po zakończeniu wsparcia szkoleniowego Uczestnikom zostanie wystawione zaświadczenie.

Etap 7

INDYWIDUALNE DORADZTWO

Podczas szkoleń uczestnicy projektu z grupy zaawansowanej (nie biorą udziału w szkoleniach) rozpoczną przygotowania biznesplanów, uczestnicy szkoleń będą objęci indywidualnymi usługami doradczymi (IUD) po realizacji m.in., połowy programu szkolenia. Czas trwania IUD dla 1 osoby na poziomie podst. 8 h, pozostali – 6 h. Jedno spotkanie z uczestnikiem projektu – max. 3 h, co pozwoli na stopniowe przemyślenie i przygotowanie biznesplanu przez uczestników projektu i ma zapewnić lepszą ich jakość.

IUD będą prowadzone przez Oficera dotacyjnego (OD).

Celem IUD będzie pomoc w stworzeniu biznesplanu planowanej działalności gospodarczej.

Etap 8

WYŁONIENIE UCZESTNIKÓW Z NAJLEPSZYMI BIZNESPLANAMI

Podstawą udzielenia wsparcia finansowego będzie złożenie w dwóch egzemplarzach przez uczestników projektu wniosku o przyznanie wsparcia finansowego wraz z wymaganymi załącznikami m.in.: biznesplanem, harmonogramem rzeczowo-finansowym przedsięwzięcia opracowanym na 2 lata oraz kopie pozwoleń niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej (jeśli dotyczy).

Ocena merytoryczna odbywa się w oparciu o kryteria punktowe:

 • Realność założeń (max. 30 pkt)
  • Realność projektowanych produktów/usług i możliwości ich realizacji (15 pkt)
  • Racjonalność oszacowania liczby potencjalnych klientów w stosunku do planu przedsięwzięcia (5 pkt)
  • Realność przyjętej polityki cenowej oraz prognozowanej sprzedaży (5 pkt)
  • Realność zaplanowanego przedsięwzięcia wobec barier wejścia na rynek oraz konkurencji na rynku (5 pkt)
 • Potencjał wnioskodawcy (max. 15 pkt)
  • Spójność wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego wnioskodawcy z planowanym przedsięwzięciem (10 pkt)
  • Posiadane zaplecze materiałowe (5 pkt)
 • Efektywność kosztowa (max. 20 pkt)
  • Przewidywane wydatki są adekwatne i zgodne z zaproponowanymi działaniami i produktami. Przewidywane wydatki są uzasadnione pod względem ekonomiczno – finansowym (15 pkt)
  • Przeprowadzona prognoza finansowa daje gwarancję trwałości przedsięwzięcia (5 pkt)
 • Zgodność przedsięwzięcia ze zdefiniowanymi potrzebami (max. 35 pkt)
  • Spójność planowanych zakupów inwestycyjnych z rodzajem działalności (20 punktów)
  • Stopień, w jakim zaplanowane zakupy inwestycyjne umożliwiają kompleksową realizację przedsięwzięcia (15 punktów)

Z oceny merytorycznej Uczestnik może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Warunkiem przyznania dofinansowania jest uzyskanie min. 60% punktów ogółem i min. 60 % punktów możliwych do uzyskania w ramach każdego ocenianego kryterium. Planuje się udzielenie jednorazowej pomocy 65 Uczestnikom projektu, których wnioski otrzymają największą liczbę punktów. Maksymalna wysokość środków jakie może otrzymać jeden uczestnik to 24 000,00 zł.

Etap 9

UDZIELANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

 Uczestnicy zakwalifikowani do otrzymania jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej zostaną poinformowani o możliwości skorzystania z podstawowego wsparcia pomostowego finansowego w wysokości do 1750,00 zł miesięcznie (przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności) oraz zostaną objęci specjalistycznym wsparciem szkoleniowo – doradczym, które polegać będzie na udziale w warsztatach grupowych z tematów wskazanych w Indywidualnym Planie Szkoleniowo-Doradczym.

Specjalistyczne doradztwo polegać będzie na doradztwie indywidualnym udzielanym przez ekspertów w dziedzinie prawa, zarządzania, sprzedaży, finansów, w tym rozliczenia dotacji i innych związanych ze specyfiką prowadzonej działalności. Każdy uczestnik będzie miał do wykorzystania 10 godzin doradztwa.

Dodatkowo w szczególnie uzasadnionych przypadkach Uczestnicy projektu będą mogli wnioskować o przedłużone wsparcie pomostowe, w ramach którego będą mogli uzyskać do 1750,00 zł miesięcznie przez kolejne 6 miesięcy prowadzenia działalności.