Ostateczna lista przyznanego podstawowego wsparcia pomostowego

Szanowni Państwo.

Poniżej publikujemy LISTĘ OSTATECZNĄ WNIOSKÓW O WSPARCIE POMOSTOWE REKOMENDOWANYCH DO WSPARCIA z dnia 08 lutego 2018 r.

Uwzględnia ona przeprowadzoną procedurę odwoławczą i zgłoszone w ramach niej protesty. Ocena po procedurze odwoławczej jest oceną ostateczną od której, zgodnie z Regulaminem, nie przysługuje już odwołanie.

W sprawie ustalenia terminów i sposobu podpisywania umów będą się z Państwem kontaktować indywidualnie pracownicy Biura Projektu.

UWAGA! Numery wniosków na Podstawowej liście są różne od numerów, które były nadane umowom o wsparcie finansowe lub formularzom rekrutacyjnym i wynikają z kolejności składania wniosków o wsparcie pomostowe do Biura Projektu.

Dokumenty do pobrania

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz