POMOC w rozliczeniu WSPARCIA POMOSTOWEGO.

Działając w celu usprawnienia procesu rozliczania przyznanego wsparcia pomostowego, przekazujemy Państwu informacje o sposobie i trybie rozliczania udzielonej pomocy.

  1. Okres rozliczeniowy.

1.1.. Okresem rozliczeniowym wsparcia pomostowego Uczestnika jest miesiąc.

1.2. Miesiąc liczony jest od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej przez Uczestnika, do dnia poprzedzającego ten dzień w kolejnym miesiącu.

Np. dla osoby, która rozpoczęła działalność gospodarczą w dniu 14.12.2017 r. okresy rozliczeniowe wyglądać będą następująco:

1 miesiąc – od 14.12.2017 do 13.01.2018 r.
2 miesiąc – od 14.01.2018 do 13.02.2018 r.
3 miesiąc – od 14.02.2018 do 13.03.2018 r.
4 miesiąc – od 14.03.2018 do 13.04.2018 r. itd.

1.3. W przypadku, gdy ostatni dzień okresu rozliczeniowego wypada w dzień ustawowo wolny od pracy (sobota, niedziela lub święto), uznaje się, że dzień ten nadal stanowi ostatni dzień okresu rozliczeniowego. Planując płatności w danym okresie rozliczeniowym należy mieć to na uwadze – jest to szczególnie istotne w przypadku płatności np. zobowiązań względem ZUS.

1.4. Przyznane w ramach wsparcia pomostowego środki na dany okres rozliczeniowy mogą być WYDATKOWANEkolejnych okresach rozliczeniowych, aż do zakończenia okresu realizacji danego wsparcia pomostowego określonego w umowie (w Państwa przypadku do maja 2018 r włącznie). Reguluje to zapis w Regulaminie – paragraf 17 punkt 10. Jednak ze względu na wątpliwości odnośnie interpretacji przepisów ogólnych prosimy o to, aby wydatki w danym miesiącu rozliczeniowe pokrywane w ramach wsparcia pomostowego nie przekroczyły kwoty 2.100 zł (dwóch tysięcy stu złotych miesięcznie).

  1. Forma rozliczenia z Zachodniopomorską Grupą Doradczą Sp. z o. o. – BENEFICJENTEM.

2.1. Zgodnie z umową rozliczenie wydatków przewidzianych we Wniosku następuje w terminie 30 dni od daty zakończenia wydatkowania (po zakończeniu każdego miesiąca rozliczeniowego), poprzez:

  • złożenie oświadczenia o wydatkowaniu wsparcia zgodnie z Wnioskiem – załącznik nr 15
  • złożenie szczegółowego zestawienia wydatków poniesionych w ramach wsparcia pomostowego.

2.2. Za datę zakończenia wydatkowania uznaje się ostatni dzień miesiąca rozliczeniowego.

Czyli

np. jeśli Państwa dniem rozliczeniowym jest 14.02.2018 r. to rozliczenie powinni Państwo złożyć w terminie do 14.03.2018 r.

2.3. W przypadku rozliczeń za pierwszy (grudzień/styczeń) oraz drugi  (styczeń/luty) okres rozliczeniowy, ze względu na późniejsze wypłacenie Państwu środków, przyjmuje się, że składacie Państwo swoje rozliczenie najpóźniej w terminie składania dokumentów za trzeci okres rozliczeniowy (luty/marzec).

Kolejne okresy rozliczeniowe będziemy rozliczać już zgodnie z trybem miesięcznym.

2.4. Przypominam, że przysługuje Państwu możliwość odstępstwa od kwot podanych we wniosku (Harmonogramie) do wysokości 10% dla każdej pozycji. W przypadku, gdyby wydatki w danym okresie rozliczeniowym odbiegały od tej wielkości, konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody od nas na wprowadzenie takiej zmiany przed jej wydatkowaniem.

 Np. Planowali Państwo WYDATEK nr 1 na poziomie 500 zł miesięcznie. W okresie rozliczeniowym wydaliście Państwo 550 zł – nie trzeba tego zgłaszać, ponieważ kwota mieści się w przyjętym poziomem. Jednocześnie planowaliście Państwo Wydatek nr 2 na poziomie 600,00 zł lecz wydaliście na niego 720,00 zł – tutaj przekroczyliście Państwo poziom 10% zatem powinniście Państwo wcześniej uzyskać zgodę Biura Projektu na taką możliwość przed poniesieniem kosztu.

 2.5. Dodatkowo, każdorazowo wraz z dokumentami wymienionymi w punkcie 2.1. każdy Uczestnik powinien złożyć Oświadczenie o niezaleganiu na wzorze załączonym do niniejszej dokumentacji.

2.6. Rozliczenie składają Państwo w formie podpisanych wydruków do Biura Projektu w wyznaczonym terminie, wynikającym z końca Państwa okresu rozliczeniowego. Bardzo proszę sprawdzić czy złożyli Państwo stosowne podpisy pod dokumentami. Jeżeli Państwo macie pieczątki, możecie je przystawić na rozliczeniu.

 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości bardzo proszę o kontakt z Biurem Projektu.

 

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz