W ZAKŁADKACH ZNAJDZIECIE PAŃSTWO WYKAZ DOKUMENTÓW JAKIE NALEŻY ZŁOŻYĆ NA KAŻDYM ETAPIE REALIZACJI PROJEKTU

REKRUTACJA

WYKAZ DOKUMENTÓW SKŁADANYCH NA ETAPIE REKRUTACJI

Należy złożyć poniższe dokumenty (w jednym egzemplarzu):

 1. Formularz rekrutacyjny.
 2. Wstępną diagnozę potrzeb szkoleniowo-doradczych – wzór stanowi załącznik nr 8 do Regulaminu
 3. Oświadczenie Uczestnika Projektu dot. przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 10)
 4. aktualne zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy (dotyczy osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy)
 5. kopia aktualnego zaświadczenia/orzeczenia o niepełnosprawności wydane przez upoważniony organ potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Kandydata/kę (dotyczy osób z niepełnosprawnością),
 6. kserokopia zaświadczenia o otrzymanej pomocy publicznej/de minimis (jeśli dotyczy).

WAŻNE!!!

Formularz rekrutacyjny należy wypełnić czytelnie, w języku polskim.

Należy wypełnić wszystkie rubryki formularza rekrutacyjnego. W przypadku, gdy któraś z części formularza nie dotyczy osoby wypełniającej, należy wpisać „nie dotyczy”.

W miejsca  należy zaznaczyć właściwą odpowiedź „krzyżykiem” X.

Formularz rekrutacyjny oraz załączniki należy własnoręcznie podpisać w wyznaczonych miejscach oraz zaparafować na każdej stronie (w przypadku kopii dokumentów wymagane jest umieszczenie na każdej stronie kopii zapis „za zgodność z oryginałem” z datą i podpisem) dokumenty należy trwale spiąć i umieścić w skoroszycie.

DOTACJA

NA ETAPIE UBIEGANIA SIĘ O WSPARCIE W POSTACI BEZZWROTNEJ DOTACJI

Komplet dokumentów, jakie uczestnik projektu powinien złożyć ubiegając się o wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości obejmuje:

 1. zaświadczenie o udziale w module szkoleniowo-doradczym;
 2. biznesplan w wersji papierowej na okres 2 pierwszych lat działalności przedsiębiorstwa wraz z wersją elektroniczną na płycie CD zawierającej wersję w formacie*.doc i *.pdf  (Załącznik nr 11 do Regulaminu);
 3. oświadczenia (załączniki nr 7, 8, 13 Regulaminu);
 4. kopie dokumentów niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej, która ma zostać utworzona w związku z realizacją projektu, w szczególności:
 • pozwoleń na budowę/przebudowę/odbudowę itp. – zgodnie z Prawem budowlanym (Dz. U. z 2013r., poz. 1409, z późn. zm.),
 • pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania budynku lub jego części – zgodnie z Prawem budowlanym (Dz. U. z 2013r., poz. 1409, z późn. zm.).

Uczestnik projektu powinien złożyć trwale spięty (w skoroszycie z europerforacją) komplet dokumentów zawierający: wniosek z załącznikami w wersji papierowej i elektronicznej w zamkniętej kopercie, oznaczonej jego imieniem nazwiskiem i dokładnymi danymi teleadresowymi.

Komplet załączników powinien być złożony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem lub dwa oryginały) opatrzonych czytelnymi podpisami Uczestnika projektu oraz parafkami na każdej ze stron.

Wersję elektroniczną biznesplanu – należy zapisać na nośniku elektronicznym (płyta CD) w formacie*.doc i *.pdf.  Opis płyty CD powinien zawierać: Imię i nazwisko Uczestnika projektu oraz numer ID nadany na etapie rekrutacji.

PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE

NA ETAPIE UBIEGANIA SIĘ O PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE

Komplet dokumentów, jakie Uczestnik projektu powinien złożyć ubiegając się o podstawowe wsparcie pomostowe finansowe obejmuje:

 1. wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (załącznik nr 6 Regulaminu),
 2. harmonogram rzeczowo-finansowy wsparcia pomostowego (załącznik nr 18 Regulaminu),
 3. zapotrzebowania na usługi doradcze (załącznik nr 20 Regulaminu),
 4. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym w którym dana osoba przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych (załącznik nr 7 Regulaminu), lub
 5. kopie zaświadczeń o pomocy de minimis, wystawione przez podmioty udzielające pomocy w roku podatkowym, w którym dana osoba przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, lub
 6. oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis (załącznik nr 8 Regulaminu),

Wersja papierowa wniosku z kompletem załączników powinna być złożona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem lub 2 oryginały) opatrzonych czytelnymi podpisami Uczestnika projektu oraz parafkami na każdej ze stron.

 W przypadku, gdy niektóre z załączników wskazanych w ramach wsparcia pomostowego zostały przedłożone przez uczestnika projektu na etapie wnioskowania o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej, nie ma obowiązku składania ich ponownieWyjątek stanowi sytuacja, gdy na skutek zaistniałych zmian konieczne jest dokonanie przez uczestnika projektu aktualizacji złożonych załączników.

PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

A ETAPIE UBIEGANIA SIĘ O PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

Komplet dokumentów, jakie Uczestnik projektu powinien złożyć ubiegając się o przedłużone wsparcie pomostowe finansowe obejmuje:

 1. wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego (Załącznik nr 6 do Regulaminu);
 2. oświadczenia (Załączniki nr 13,14 do Regulaminu);
 3. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym dana osoba przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych (Załącznik nr 7 lub 8 do Regulaminu), lub
 4. kopie zaświadczeń o pomocy de minimis, wystawione przez podmioty udzielające pomocy w roku podatkowym, w którym dana osoba przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych;
WARUNKI PODPISANIA UMOWY

WARUNKI PODPISANIA UMOWY

Warunkiem podpisania Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest złożenie przez uczestnika projektu następujących załączników:

 1. kopia aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS, ZUA, ZUS ZFA/ZPA),
 2. oświadczenie o kwalifikalności VAT,
 3. dokument poświadczający zarejestrowanie działalności gospodarczej,
 4. kopia dokumentu poświadczającego nadanie numeru REGON (jeśli dotyczy) dla prowadzonej działalności gospodarczej,
 5. uaktualniony harmonogram rzeczowo-finansowy (jeżeli wymaga aktualizacji),
 6. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym lub o nieotrzymaniu pomocy de minimis, w którym dana osoba przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych lub
 7. zaświadczenia o pomocy de minimis, wystawione przez podmioty udzielające pomocy w roku podatkowym, w którym dana osoba przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych,
 8. zabezpieczenie umowy o którym mowa w § 4 ust.1.
 9. Weksel in blanco z deklaracją wekslową lub inne dopuszczone regulaminem zabezpieczenie umowy,
 10. oświadczenia o zgodzie na zaciągnięcie przez małżonka osób fizycznych zobowiązań wynikających z umowy o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej (jeśli dotyczy),
 11. oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim/rozdzielności majątkowej (jeśli dotyczy).